Elektrické topení
Navštivte naše stránky zaměřené na konkrétní sortiment:
Elektrické podlahové topení Elektrické přímotopy Sálavé topné panely Vyhřívání okapů Koupelnová topidla Elektrické topení - Kompletní sortiment FENIX
 

Provozní náklady topných systémů

Připravili jsme pro Vás porovnání nákladů na vytápění různými topnými systémy, které využívají různé energie. Podstatné pro toto srovnání je, že se snaží zohlednit i ostatní faktory související s pořízením a provozováním topného systému, nejen cenu za jednotlivé energie. Pravděpodobně budete celkovým srovnáním a jeho výsledkem překvapeni.

Velkou roli hrají v celkové finanční bilanci kromě ceny za určitou energii i další vstupy a to především:

 • pořizovací cena topného systému
 • účinnost topného systému, jeho rozvodů a regulace
 • vedlejší náklady na provoz - udržovací poplatky (servis, revize, čištění)
 • životnost klíčových komponent topného systému 
 • cena za elektrickou energii pro ostatní spotřebu domácnosti v případě využívání sazby pro přímotopné elektrické systémy

Pro porovnání nákladů vytápění a spotřeby elektrické energie domácnosti jsme zvolili běžný dům splňující požadavky současných norem s tepelnou ztrátou 5775 W a plochou 105 m2. Celková roční spotřeba energie na vytápění 46.2 GJ/rok, měrná potřeba energie na vytápění vychází cca 120 kWh/m2.rok, tedy žádný nízkoenergetický dům, u kterého by vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům elektrického přímotopného systému a menší potřebě tepla na vytápění vyšla celková finanční bilance ještě příznivěji.

 

Elektrické přímotopné systémy versus teplovodní radiátorové topení

Z důvodu snahy o co nejvyšší vypovídací hodnotu porovnáváme topné systémy s rozvodem tepla kapalným médiem, nejčastěji vodou s finálovou distribucí tepla prostřednictvím klasických teplovodních radiátorů, které pracují s většinovou konvekcí a minimálním podílem sálaní. Radiátorový systém jsme ve srovnání použili pro jeho nižší pořizovací cenu v porovnáním s teplovodním podlahovým topením.

Proti klasice stojí elektrické topení ve čtyřech nejčastěji používaných současných podobách.V grafických výstupech jsou zelenou barvou označeny velkoplošné a sálavé topné systémy, u kterých za nižší pořizovací cenu než u radiátorového teplovodního topení můžeme získat velkoplošný nebo sálavý topný systém se všemi jeho výhodami. Červenou barvou jsou vyznačeny klasické přímotopy (elektrické konvektory), které vynikají nejnižší pořizovací cenou, ale vzhledem ke způsobu, jakým přímotopy produkují teplo a zdravotním hlediskům podle našeho názoru do dnešních obytných prostor nepatří. Červeně je také elektrokotel, který úspěšně ničí dvě velké výhody elektrického topení a to přímou a přesnou oddělenou regulovatelnost a také bezeztrátovost lokálně výráběného tepla přímo v místě spotřeby. Základní porovnání vytápění podle druhu paliva vychází z výpočtů na renomovaném portálu TZB-INFO.cz, viz. tento odkaz "Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva". Elektrické podlahové topení a infračervené topné panely jsou ve spotřebě energie zvýhodněny o 12%, vzhledem k tomu, že srovnatelné tepelné pohody dosahují při min. o 2°C nižší teplotě vzduchu a také s ohledem na možnost dokonale přesné lokální regulace.

 

  

Graf č. 1: Náklady na vytápění. Graf nákladů pouze na vytápění podle ceny jednotlivých energií. Elektřina je zde suverénně nejdražší, jde přeci jen o nejluxusnější a nejlépe regulovatelný zdroj tepla :). Nezahrnuty žádné další náklady, tedy pouze jen energie na vytápění v GJ/rok v cenách za jednotlivé energie.

 

  

Graf č. 2: Celkem náklady. Graf ukazuje roční náklady na spotřebované energie za vytápění, ohřev užitkové vody a ostatní spotřebiče. Vlivem dvoutarifní přímotopné sazby pro odběr elektrické energie, kterou využíva celá domácnost, se poměry výrazně změnili. Pro ohřev TV je u neelektrických topných systémů uvažován speciální tarif, cenově blízký dvoutarifní sazbě.

 Celkem náklady (vytápění, ohřev TV, ostatní spotřeba)

 

 

 

Graf č. 3: Cena pořízení topného systému. Pořizovací cena hraje důležitou roli v celkové finanční bilanci. Z pohledu elektrického topení jsou provozně nejnáročnější elektrické přímotopné konvektory s náskokem nejlevnější na pořízení.

 Cena pořízení topného systému

 

 

 

  Graf č. 4: Celkové náklady. V tomto grafickém výstupu vidíme celkové náklady na provozování topného systému (pořizovací cena, udržovací náklady, náklady na energie)v desátém, dvacátém a třicátém roce provozování. Je poměrně jasně zřejmé, že elektrické přímotopné systémy zásluhou bezúdržbovosti a vysoké efektivity (s nízkou energetickou náročností a přesnou regulací) v dlouhodobém srovnání vycházejí nejlépe. 

Náklady na výtápění v 10., 20. a 30. roce

 

 

 

 

Graf č. 5: Doba životnost v letech. Klíčové komponenty každého topného systému (kotel, části kotle, kompresory apod.) mají omezenou životnost. V grafu uvádíme průměrné životnosti získané z různých zdrojů. 50ti letá životnost elektrického podlahového topení platí pro topné fólie Ecofilm a topné kabelové systémy Ecofloor dle vyjádření výrobce, za předpokladu dodržení podmínek správné instalace a provozování - regulaci. Na tyto komponenty výrobce poskytuje záruku v délce 10 let, a jasně tím dává najevo kvalitu komponentů.

 Životnost topných systémů

 

 

U vstupních dat v našem porovnání jsme se snažili o použítí průměrných cen zjištěných z více zdrojů - jde hlavně o pořizovací ceny jednotlivých topných systémů a jejich udržovací náklady (kromě cen paliv, které jsou dané k aktuálnímu okamžiku zpracování, tj. polovina roku 2011). Přesto je vstupních proměnných velmi mnoho (např. i různé ceny energií od různých dodavatelů) a proto výsledky berte jako informativní. Pokud ale vezmeme v úvahu často opomíjená fakta jako zejména:

 • technologickou náročnost topného systému a s ní spojenou pořizovací a udržovací cenu a hlavně životnost
 • výhodnější cenu za celkovou spotřebu elektrické energie domácnosti díky přímotopným tarifům,

celkové výsledky v delších časových horizontech pak jasně ukazují, že elektrické přímotopné systémy vzhledem ke své dlouhé životnosti, bezúdržbovosti a přesné regulovatelnosti jasně vítězí. Elektrický topný systém by měl být v každém případě doplněn zdrojem tepla zcela nezávislým na el. energii, třeba krbovými kamny bez teplovodních výměníků. I v případě delšího výpadku el. proudu pak ve stavbě nezmrznete.To samozřejmě platí o všech moderních topných systémech, které bez oběhového čerpadla poháněného el. energií také nemohou fungovat.

Není pochyb o tom, že cena elektrické energie se bude i nadále postupně zvyšovat. Není ale také pochyb o tom, že cena fosilních paliv, jako je plyn nebo uhlí bude vzhledem ke ztenčujícím se zásobám a vyšším nákladům na těžbu růst rychleji. To samé platí o nejběžnějším a nejčastěji používanému zdroji paliva z biomasy - dřevu, jehož cena zásluhou stále se zvyšující poptávky a v praxi omezeným (zatím) zdrojům stále roste a poroste i do budoucna.

 

Energetická náročnost elektrického přímotopného topení

Přestože je elektrická energie nejdražší na trhu energií použitelných pro vytápění, "topení elektrikou" nemusí být a není nejdražší. Kromě aspektů uvedených v článku "Provozní náklady topných systémů" je to dáno také celkovou nižší energetickou náročností elektrického přímotopného topení.

Jak asi všichni tušíme, změřit přesně energetické nároky různých druhů vytápění v reálných podmínkách není vůbec jednoduché. Dr.-Ing. Petr Kosack (Technische Universität Kaiserslautern) se svým týmem takové porovnání zrealizoval. Tento projekt porovnává vytápění infračervenými topnými panely s vytápěním plynovým kotlem a radiátory v oblasti staré zástavby. Spotřeba energie přepočtená na kWh/m2 byla u infračerveného vytápění jen 34,1% energie potřebné pro vytápění plynem. Takto rozdílná byla spotřeba energie ve prospěch infračerveného topení především z těchto důvodů:

 • účinnost přeměny dodané energie na energii tepelnou (cca 98% u infračerveného vytápění)
 • snížení teploty vzduchu v obytných místnostech, vlivem sálaní topných panelů se porovnatelná tepelná pohoda dostaví při nižší teplotě vzduchu
 • lokální výroba a distribuce tepla beze ztrát v rozvodech = žádné ztráty přesunem teplonosného média
 • minimální ztráty způsobené regulací díky přesné regulaci jednotlivých místností bez nežádoucích teplotních překmitů, které zvyšují spotřebu energie
 • snížení ztrát tepla ve stěnách přestupem - sálavé panely zvyšují povrchovou teplotu stěn a vysušují je, stěna zbavená nadbytečné vlhkosti má podstatně lepší izolační vlastnosti

Rozdíl ve spotřebě konečné energie je opravdu propastný. Níže Vám předkládáme zprávu o tomto výzkumném projektu, kde si můžete přečíst věškerá upřesňující fakta. Předkládaná zpráva je kvůli velkému všeobecnému zájmu koncipována tak, že jí může porozumět i laik, který se o danou problematiku zajímá. Technickou zprávu o tomto porovnávacím projektu si můžete stáhnout ZDE (zdroj:FENIX TRADING s.r.o.).

(dab)


designed by 4D | contents ©2024